:: بایگانی بخش اخبار پایگاه: ::
:: نتایج انتخابات هیات مدیره وبازرسین - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: اطلاعیه تغییر عضویت دانشجویی به پیوسته - ۱۳۹۶/۴/۷ -
:: سمینار تومورهای سر و گردن - ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
:: ثبت نام در کار گروه شبیه سازی - ۱۳۹۵/۵/۱۱ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه اودیت و کامیشنینگ - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه هایپرترمی - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه هادرون و پروتون تراپی - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه نانو - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه لیزر - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه رادیو بیولوژی - ۱۳۹۴/۹/۷ -
:: ثبت نام درفراخوان کار گروه رادیو تراپی - ۱۳۹۴/۸/۱۸ -
:: تغییر آدرس انجمن فیزیک پزشکی - ۱۳۹۲/۳/۳۱ -
:: سمینار و کارگاه آموزشی - ۱۳۸۶/۵/۲۲ -