:: بایگانی بخش دانشگاه تبریز: ::
:: لیست دانشجویان جدید کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تبریز - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: لیست پایان نامه های دفاع نشده کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تبریز - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: معرفی تاریخچه فیزیک پزشکی دانشگاه تبریز - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -